arkArk nr. 122 (2019:1) - fem ark i mappe

http://arkmappen.dk

flora og fauna i danske digte

Foto: Kamilla Jørgensen


foto: Ebbe Skov Lawaetz (Vallekilde Højskole, støttet af Statens Kunstfond og Aarhus Kommune)

7929Fra udstillingen Jammers minde, 7929 kulstreger

skarnskrone

skarn, halm, palle (17x17x8) - fra udstillingen Jammers Minde

sværmer, spinder, måler, ugleBrajcinodalens sommerfuglearter

admiral 
apollo 
atlasspinder 
aurora 
blåfugl 
dukatfugl 
dødninghoved 
engblåfugl 
frostmåler 
harlekin 
ildfugl 
iris 
isblåfugl 
kejserkåbe 
kålsommerfugl 
løvfaldsmåler 
morfeus 
månemåler 
nældens takvinge 
perlemåler
poppelfugl 
påfugløje 
sandrandøje 
skovhvidvinge 
svalehale 
sørgekåbe 
terningfugl
tidselfugl

leonora christinas dødsliste


1.     Konglig Majestæts Premier-Minister, Grev Christian af Rantzau, døde i September Maaned 1663. Levede ikke den Dag at drikke Skaaler til vores Prindsesse og Kurprindsen af Saxens Trolovelsesfest, langt mindre naaede han den Dag at see – efter hans Angivende – et Træbillede til min Salig Herres Spot at parteres. Døden var hannem meget bitter.
2.     Enkedronningens Hofesterinde, som var mig saa meget saa streng i min største Bedrøvelse, havde en lang, piinagtig Sygdom, sagde af Utaalmodighed, at Helvedes Pine var ikke større, end som hendes Pine var. Man kunde paa Taarnet høre hender skrige. Hun blev ført paa en Dyne ned i Byen og døde der.
3.     Abel Catharinæ Død var meget smertelig. Havde hun før søgt hos mig paa hemmelige Steder efter Breve, da blev hun siden af Balberere meget befølt, eftersom hun havde Bylder på hemmelige Steder. Hun blev skaaren og brændt. Al den Pine udstod hun i Haab at leve; men hverken Bartskærens Vindskibelighed eller Dronningens Besøgelser kunde redde hender fra Døden.
4.     Secreterer Erik Krag, som havde ladet see sit onde Hiertelag imod mig i mit Fængsel den Mørke Kirke, blev hastigt af Døden henrykt paa et ureent Sted; var frisk og sund, havde til Middag ladet indbyde Giester til sig, sad og skrev ved sit Bord, gaaer ud for at giøre sit Behov; der finder hans Folk – efter lang Bien – hannem død.
5.    Generalmajor Friderich von Anfeldt, som mere end som én Gang gav sin Glæde til Kiende over min Ulykke, han døde saa, som han havde levet; var et ugudeligt Menneske og en Gudsbespottere. Han kunde Lykkens skele Øiesyn ikke imodstaae, blev rasende, fordi en anden fik en Ærestitel, han attraaede. Det var vel ringe at tabe Sind og Sands for. Han vilde intet høre om Gud, minde forlige sig med Gud. Begge Dronningerne, Enkedronningen og den regierende Dronning, overtalte hannem endeligen dertil. Der han havde annammet Sacramentet, sagde han: (”Nu haver Deres Majestæter faaet Deres Villie; hvad gavner det nu!”) Blev ved at bande og læstere og døde saa hen.
6.     Efter lang udstaaende Sygdom døde Feltherren Schack.
7.     Desligeste Cantzeler Peder Reedtz.
8.    Kongelig Majestæt Kong Friderich den 3.s Død forfremmede Statholder Christoffer Gabels Død. Han følte, at Enkedronningens Had meget imod hannem formaaede, ønskede sig Døden. Gud bønhørte hannem.
9.    Det haver behaget Gud, at jeg skulde selver være Vidne til, at Walter døde en ynkelig Død; ja, at jeg skulde selver beklage hannem. Thi naar jeg hørte hannem skrige, da randt mig forrige Tider i Sinde, og tænkte ofte, hvorledes et Menneske kan lade sig forføre at giøre den ondt, at hvilken den alt godt og Ære haver nydt.
10. Magister Buck, min Skriftefader, som handlede saa ilde imod mig, udstod megen Pine paa sin Sotteseng, var tre Dage maalløs, førend han døde.
11.  Den Skielm og ugudelige Krop Christian, som gjorde mig saa megen Fortræd i mit Fængsel, der han kom paa fri Fod og til sin Husbonde, Mons Arnfeld, i Jylland, kom han i Trætte med Præsten, som vilde, at han skulde staa Skrifte for et Qvindfolk, han havde lokket. Den Skielm stikker Ild på Præstens Gaard. Præstens Hustru bliver indebrændt, som meente at redde noget af sit Gods, og al Præstens Formue lagt i Aske. Præsten vilde ikke forfølge den Skielm med Retten, befalede hannem den rette Dommere og hannem alene Hevnen. Den Mordbrænders Samvittighed begyndte at vaagne. Han levede en lang Tid i Frygt og forskrækkede sig, naar han saa nogen komme, som gik noget hastigt, raabte da høit og med Rystelse sagde: ”Nu ta’r de mig”, løb hid og did, vidste ikke hvor hen. Endeligen fandtes han død i Marken og med de Omstændighder at have skudt sig selver ihiel; thi de fandt en lang Bøsse og liggende imellem hans Ben, Piben lige imod Brystet, og en lang Kiep i Haanden, som han haver stødt Trykkeren løs med; saa han døde ikke saa christelig, som han havde død under Bøddels-Haand, han saa forfløien omtalte ikke at skiøtte om, dersom han ikkun kunde bringe en anden i Fortræd.

bogalfabetIdé efter Poul Pedersens DET STJÅLNE ALFABET

A: Andy Warhol
B: Eva Figes
C: Tom McCarthy
D: Ivar Frounberg
E: Georges Perec
F: Daniel Kehlmann
G: Martin Riel
H: Philippe Sollers
I: Lars Lønstrup Jakobsen
J: Howrad Jacobson
K: Vagn Steen
L: Erland Loe
M: John Cage
N: Ernesto Ferrero
O: Ferit Edgü
P: Poul-Henrik Trampe
Q: Evan Mandery
R: Kenne Fant
S: Frank Jæger
T: Anders Agerbo
U: Bosse Gustafson
V: Thomas Pynchon
X: Henrik Kabell
Y: Kenneth Jensen
Z: Vassilis Vassilikos

the nordic hand - art writing HELPSammen med Mariko Wada, Mårten Medbo, Petter Hellsing og Moa Håkansson

Nailing Poetry and GrammarFoto: Rine Rodin

Poetry and Grammar by Gertrude Stein, 1935 
(An excerpt)

So now to come to the real question of punctuation, periods, commas, colons, semi-colons and capitals and small letters.
                I have had a long and complicated life with all these.
                Let us begin with these I use the least first and these are colons and semi-colons, one might add to these commas.
                When I first began writing, I felt that writing should go on, I still do feel that it should go on but when I first began writing I was completely possessed by the necessity that writing should go on and if writing should go on what had colons and semi-colons to do with it, what had commas to do with it, what had periods to do with it what had small letters and capitals to do with it to do with writing going on which was at that time the most profound need I had in connection with writing. What had colons and semi-colons to do with it what had commas to do with it what had periods to do with it.
                What had periods to do with it. Inevitably no matter how completely I had to have writing go on, physically one had to again and again stop sometime and if one had to again and again stop some time then periods had to exist. Beside I had always liked the look of periods and I liked what they did. Stopping sometime did not really keep one from going on, it was nothing that interfered, it was only something that happened, and as it happened as aperfectly natural happening, I did believe in periods and I used them. I really never stopped using them.
                Beside that periods might later come to have a life of their own to commence breaking up things in arbitrary ways, that has happened lately with me in a poem I have written called Winning His Way, later I will read you a little of it. By the time I had written this poem about three years ago periods had come to have for me completely a life of their own. They could begin to act as they thought best and one might interrupt one’s writing with them that is not really interrupt one’s writing with them but one could come to stop arbitrarily stop at times in one’s writing and so they could be used and you could use them. Periods could come to exist in this way and they could come in this way to have a life of their own. They did not serve you in any servile way as commas and colons and semi-colons do. Yes you do feel what I mean.
                Periods have a life of their own a necessity of their own a feeling of their own a time of their own. And that feeling that life that necessity that time can express itself in an infinite variety that is the reason that I have always remained true to periods so much so that as I say recently I have felt that one could need them more than one had ever needed them.
         You can see what an entirely different thing a period is from a comma, a colon or a semi-colon.

64 skakfelterskakbræt skåret ud i felterknalv knolv er nuLars Bukdahl i Weekendavisen, 10. aug. 2018

fra knire til knexklokken fire siger borgmesteren uden Djursland har Jylland ingen profil sagde Vagn


og så læser Andreas Pedersen Gjerrild Strandklit, Sproganvendelse og Knalv knolv fra Digte? og et urdigt af Gunnar Björling fra Dit øjes blod - og sig selv ikke mindst (Fryden)


og Anders Graae synger Orddigt fra Digte? - bl.a.


og mågerne synger med til de får en fisk hver af "Signe"


og så blev klokken knex og det trækker op til regn