cage & cunninghamJohn Cage: Silence
The Selected Letters of John Cage
Merce Cunningham: The Dancer and the Dance
Merce Cunningham: Changes - Notes on Choreography

guldhornene

Thorkild Roose læser Adam Oehlenschlägers digt. Printet 3D-modullering af lyd i 24 karat guld. 5x9 cm

Første- og sidstelinjer fra danske romaner udgivet i 2016


Førstelinjerne på forsiden og sidstelinjerne på bagsiden, oplag: 1.000 eks., 80x18. Titlerne er fundet i Dansk Bogfortegnelses ugefortegnelser. Selvudgivelser er ikke medtaget.

gustave courbet l'origine du monde


ˇÿˇ‡ JFIF ˇ€Ñ ( % !1!%)+... 383-7(-.+

0& %--//---------/----/---/---------------------------ˇ¿ ¬ " ˇƒ ˇƒJ
! 1A "Qa 2qÅë¡ B°±—#Rí· 34SbÇì¢“Ò $Cr TsÉ≤¬UcîDˇƒ ˇƒ1 !1Q 2A aë°"BÅ 3q¡±Ò R—ˇ⁄ ?∫ñF; ˚ Ô¿£2ì„Ól§“ƒ• BOXdR{4 ¥“Ã!ï  Z&MGOl ). flkú_È ˛êô™RTÇì∏ôâ)QA g § ¬·„ö£ÜWy£eÓåG”“T ¡≈úX s ;@’5 $Ê˙ ë:=¥ha≤ˆ ôa≈ØflÀá∫.™ÿ®FKî¶Ωñ îjS¶•`06ÖíÍ√aUà–û7?<DZ)Å∏[ÂÑåÅ≥∏Ï ‰A2iê ∫{_/e‡È iQÎK⁄& uTt»%
≈Û$bKôÄ ∏ƒA#P gŸ¬ Zìâ¡-p,2f,˝Ω—ßó@Å÷\¢8 Q Ç@{ß∏* ´•ÿé Nô†ÅÖB÷lÅ—è E‚S:∏äí·≤`U·ot:L™fπ Ŭ®ıHßÃx`>p ™ÿ,&kÈEÿ(gkȯ ǶTÖŸ“8ó ÷ÚÜu+ì¢ ·hˆQß‘,wrãu W± l ''n
fl¬Â‚"zXbv ˜dì¿jfl ¨»,ÿœtNZ‰å“£˚£‹*~E· Lö Q1D8$1∏ ‚‡µ∏Gøï JI
˙≤Íw ÄJÄ∞≥Ôp9sÜ≥Lõ2WìuG…äf.G ˝—Û∆*5 ƒ∑ò ⁄∏ÄÎA 1Ó ⁄^„åx™ôB√ ◊,<8≥˛0»Oë¡]Ë ÚmL¶≤|R q/˙í¬Yì—ºISÄÈ C¶ó? ›∆¢ZEã(3Äï ƒ‰ ùsÉ e∏%* àèS5›$ér«g n?"¨(ö∞ÓíŒ ÈtÂcñ±
ñÅ“ (∞
sw>4à©ñ›Gˇ∂>1p©î “s˚ „ œj6±0°%J@/ò H
P % ãYÀú‚ü§Äê π/lZÿìÿœÒªfiö_ }œ∆)®®Eö[Ò%,=Ñ˘@∆Øfà–π$ :fXá"Á{√Ü,%y
QªÉì ΩÓxʸ· ¶$õ%øt‹∑lGÈÄzɯoÁ çK;¸ˇ q∏éRŸ±kû û∂lØ LZ¶}a 6I `ƒYÚªf—§EtÜÍá◊p˘Æ=Utê?7¸üåG[;·+ ÄN›) d√áo
"𵄠% Ûowdi§÷KY B7ŒC ºŒ+ Å}&ÿ› _FUàªblÏ2h*uV+IXß ≤
ÙSg®íº ®ÍÆ™Oô’Ø≈åh™)¬ %Õô—©z©*Jfi÷-ã≤√î IAQª1 %ÀJ • •≠FŒKeƒ˜ ™∫Ü|‰ Rß9!ú∞¬*J2wl¥Ï Qµ
T§•@ÄH &÷· : ¢Ñ†`¬´s Ëj£ ˝Öb{ SÇOJBX ñ≤Ä:˃]⁄(ï¥$Õ¶ZUPJ¬ÇB ∫ ö… *Ãp ∫íj'%2˛ée()%+u*YµÅI$ Má"œ¬%µˆbF À= ¡ à` Ç@ í ∞ÖMG@– …ê§Öêï Pv ƒy˚‡yR î ò\| <aÓ√î¶SóU∑≤}˚@…î©íp i/èx®‚ ß
Ñ ˘ F&€
´#76±j, 1U√ fiƒ à-Œ«'0G“ wò †`fl6Óxc[≥í $Épí@8\óryƒ$Mî,@}q õw√\◊dR釓ʨÖ> I √ì~ÃÃ@Æi%D ]◊”ò‚ øè UQ!Ôá∞ |"j≠§ O›Ûh ªË˝ ≤ È& ƒïá BE≤Á…£’TÃ%ÀÉ£ ˘øt Ù⁄C¢_ò? ©*•9ê{ X{"c≥Èd≤)È&+ Ö:Ÿ¿…Ÿª^—`ü4úM|É\ik¸¯EÈùK¿}”â ‘«’∑$¿„Ú.» ¶ôˆKíÂ≤pƒgÃ<wK5NH.2m ∏Û ï»$∞˛Sâ% 3a‡~ X≠ÿª"ïKò†¨@‹5çôõ· \©™.Gc5µ}ÌnG|_˛\>Ë#É üÌ äüD{ <¢s fl=J¬ eŒ7"Ï ∫¶‘û9fi&ÑÕ$ ¬ t ézñhπ+î3ñ~Ètz*)¡¸ŸÔI Qx±0¢∂ôö≥ft©π˘ü¬*Hô∏ 2EÄ9ÅlŒª∂n JÍiˇT;Xƒæï ߸üÑRõÿº(°Hö¢ÎwftñÔ<˛m ¿† /Ö!Ä Õ»∞ Ç~ìNo—èª Ùfl`s±ãR{ d π´{Ê f%˚ ◊∫9 Y oÖ…l ùÀ Ql ™p6;≈‚"|ÉÍ'Ó¡‚Ú*»ÒKöX HItËß ≥Ô1 ûu¿A FÁ3ê ∫¬◊ã&M¶ o¯à•U4˙‹J? äObY YöÿXÑé©∏∑˜Á€ ¶©fi !â #A†ª€· çj @
…Ï¿s∞„§ 'g' åV öá €ÄÜIØπ mÜõ.ã BH) æW Œ¸4ÓÉ˝) 5 bò· P lå$Åqv
nm lî+§A* πv0…≠»>∞G•Ùiõ0 Ñí$ ‘ ⁄ˆq ãµEwÚ¡=
*}(
ZW*RíÑ•
ß
‚≤¶Ã AÌx“†]STÍNÑ(cK> …' ∫õ# v\§t
I¬%£ @ ∂Í T≤ó Û»Z÷ã©iå©} ⁄në
^4 æ áÍì•≥{Üç kEê ≤‰SêÍò1këˆÎ C˝ó±•&RR±$(;Ö©XÖŒl°ÓéâÃÜà ZÙNóÖàPYqÖ@fiŒ0b CfmÔègÃÈ Ç§´¶JTA@ t8Ü!√ª Û&©Pï±ó,+ wt!X≤VËt•ãÿ~'‘mC&c btÖ#y8[ ѧ˙»"„Œ)Æ¡\ñÃÕNu z∂Ïlª9\Á P»≈-Xe∫ù@®^≈F¿aÌ Ûk æû[L?#?å_≤1îtiJ ï)dπeXÇ… ≈χi≈„7{åz Lî·c2¡º »°BíwCínEÚ ÄÇXí[ġ€„ —'≠€ˇ™aSvA *®Ç µ%)% ó#Ωº#-˛'Ibd†Ûc‰cË RH¿¢2)'ÿ|„„2EÖ¥ç‹ (U≈è∞ä”qµçR=* ™ó˜O∆.ˇ ’À˚áfiÒìhí ŒëøÙ˙; ÁÃ÷å Í– ˝ì˝Q…Ù¡/˘¥}’|c,ˇ- ·m O°∑π9Û5≤˝4ñ=@; ~1 Ò†˚)˚ß„ ûQd∫r¢… GÄ bøN°∑π~"f¥znÅ˛ò~œ∆8zr4ñû[ß„Ÿ
dz!T∞˝ ˆà °Ùg—s' Ÿ©fi|( µÆØ!fl ¯ ∂íxâñçµ<ˇ¢Å‚ˇ˘E36‚«ZT±fl¯√ô¥SñìÅ B ¨~_æ ß—“µ∫ïà{˚°/Ç¢µAFº§JW§Ö˜e£óŒ()[fzØ—É€¯™:W°“≈¡ Ú- +dœóysJπ, ˛0/܆¬u'⁄¿ˇOûndßÁæ9 ã¥Ñ ˇ∆
§⁄AM@Jª,{>^4
Í˚ ã\ 0 y-LrÎÁß˝ „Á ˘Vq∑Dèn]è t“ßP ‰@±Å ≥ ç“:Çtˆ ƒ3 öµ„JLî KdHÁÎ\CôÙ7bîÉôh2≤P
Iaõ Ï0DÛæKÍ{Ô Ó)r‰í4“ñ%s4(nª3{7fl∆—t∫`¥ p –3 $ÉÆØ
*”◊Êî∑â>P5 åI Pƒ ÷#à(Ác ∫ª
†È¡]*11t§Ö ñ ÏFÒ-o|Co·3– ®ql<âc¨NRîfåKL¬,• · ƒn, „Ÿ Ì™ââ^9mà'÷ 7äSÊ"E˝y ËZWHÑ•S$•”^7ƒ≤p ŒÆ.Ã- ´”zT äL“†≥á !!,ÿ“ `¢x1ë•—H§2§åaJô1vQÍìãx3ñFÒªá"Ï"Íbï)[≤q°¬R
1 1JPYD Y≥$⁄˙íOÃS I€ ”ò Wbn8è ËÚܵ âHvæ ˚8ÒÊÒ–X d˛~
3ª"ô % l˜Z@QO´ºnÕÍÈœF3*¿ gà P0 » CY⁄˙=‚Ìß≥&.ZTôm∫ ó
-ë∏ xiÛz)®:T ¶RVêzE)b\°T1$vÁ¿e 7‹%bT ±)∞f ‹âøi>1
íÄ≈ QPQ7t9› úó}[¿DÂ0+ ∑ ïú ∏m çòk«õ j) Tß)V 9∏ ‘9\ga ìÃl∫r
¢K‚” Ê ¶Vú¸á¬ Ÿá¨;`©ku üTFzöÿ+ TK
î°˚'Œ> yGfl Å—´˝ß‹c‡ãNÚáÌ |t‚__‡Õƒv=âEyG ûo ´ô A0u Ÿ∂B æ`[«! èË˙%†L®N%ñ√/∑ Fßÿ#[±§L]¨Ñåíê ª¥-ÃÜGfz 0® ƒ!<1 G∞ hÿPl…rY “ u≥ Úw°•D°)!¨•kôÒ0 ÍæàcUıc Ræe0Ù . .u' ˘w˛0um Ê–û˛À4 ±•©E
Xk >—
Ï °‘†o ›∞8öê-d"Ùí£ I∞g>PæîÄ"çßS“MQ Ÿ m¬=ß)’„,™%ë¶+ ∑éQ Iòò∏±Ä«±bm©Bï§∏Ñ ;^e:åπ©*@‘uìÃ}° E† KµˆjV Ø∆ H’Õ «¨ñ¥≥Çï]$d~ ö fƒ w∫>J*&“®·.ùRr? Ÿl I—1 .¡V Ò‡Ù€W (ÿ;kl‰ §•Û∏”# .SíFå ¥ÁX ~ ∏ƒfÿÛé? 'ç æ §Y\ ÿË=у)‰Y) ièkõ!ıÁxæ®πÓÛäW+ ÌÓ≤Õk·≥ ól.õ»k–.t¸sÆ. Î ‡ â ¿0≥ã3ò ≤≠)Y∆ 8 ˘ ƒ ¸3ÌhÚl’tÅJ±` &∞ ‰ ˛
™c2bôâ FÈ8\ °c° ÷ÜCÆÂ= ¨õ&bqâÆ·í ))‘ıŸè"–∫f«PAõ∫•1∏,nH)¬ùlŒ¿n¡ágí %»ZU~ëj˙ƒÅ¶ Ę  ;Ú. Ø!HIS$_|ÑŸ¡ÃŸÚ‰‚5F⁄!Lù ħ$ÙX?f≈ö◊Á¨t &ê
∫«<¸;≤éçëY!l IÆù-D%s Åí ≥æYŸ9›
h6©®B∞Ùà ÎMQP$ŸÇ | ÿÉê}ÊÅ®◊–(
ãX·"Ê˙ ÀF‚`öj .bfÀAöó*\º[™H ï
1,XÊ[åc©´à’•≈Èò ^ bª6L»od ∞ ͬz¯î/’B~flY¡œ’7n
öj&åhHHQ
#W±%πóŒ Ÿ@≤∫<Xäé Ç |…Uí9∞9±“ Úvc_Iu
[ ‡˛»(%èň@îV±sƒìsÃÛº ◊Ìohåµ5aå©ÀÖ Ÿ-· 2J¶©( íµ0 …πè∏“°èÓò∆Ï-ù- E)fi$ï(ÁrIÓçflÒ≥¬Â¯3q åı °sT b”,p W¿AÙfiÜÃó1 e 4%@·∞Uªca-a˙é8íã'¶Qm‡ì˚&:≥ùñl»ìdÂÙs@DƒîÕ W ‰Û–1b⁄ëÛ€ Œ™bò•çA9˜Á ‘WÆcª ¿BùTºÀT€.®© %aAIà ◊„åÌCÃúÂ1
-ÃÂfl âB,ó,B˘Õh ¶ÉÊmiä≤ 8Ê~ 2ñ≤ÎQQÊ_˚Aíe %(Ñ97‹$í
XÓåÇ,„QÜb\X$⁄ pÖ+oU«lx °¨5\°¬)2Ñ Ÿ@Újœ≠ Õb"ôÚ†Isñ&—xàê&’§
œÏ§§(…Y`NÈ9 t>Òfl 5Uwå∂⁄ß|≠ N}Ç∞ÓäDŸseKQ% ñ$ªXÿ # +ÊÕ„#˶◊ö©®ë7x¶ÈQö‚¸¿çd–‰F>66®Ø∞⁄Z ‘ P ≥ºÒ)
H,B‘G2 óaÀæ ô9÷ ïò}Ô¬.§Z‹ ÁçV C `≠“y XÈ ¶≥
Ë
¥ Õ◊Ê ™Y.:≈õÑ[K,™§a$ -Å—¬î¿ÒvÀ""™‚
…bób V-|"…v É A‚›õ]&L˛írT∞R î§9.Uçí˜!* ∆ ØRüJ<⁄ zbV©"R—0€ ibó∆ñ≥> ¡≈¥ª ∞ÁœúÄf©“ǶH P ≥∞≥¯õ≈R©ÑœZîTCÔ p•‹$;‰ ∆ l∞&IGDTRíAdÑ1›RârJù≈ª2kËr∫≤B≠ùÿr »{>1—%K ~|££T:Pß©ÛΩôT&LT≈í´Ü{≥ñ∑ -Á Y5S óbí:¨◊d® ûù∞óa“· 0 ,)äÉ |E!ÕØï€∫4’ JçH˙âàt∏¿Ω’•∑Ub† s©$ 8,c5HflQ…ÿŒ&JPµ + H “ß±…»ÀK¡[
aIRÇ‘ Q`, .ÿî÷ Íò ¬• uFWæÒ>QnÀ¬Î~∂" B ãz◊`çOfb2µiŸå˚K)˙≈Û’Û6 ∂F ósÿfiË ù!3 Aö÷…≠√(6òÿÒ∑Ö·5µc u ˜ qÑ€.¢^ Íπ ·• èo∫ lŸπl…“ ¡e&&∫»≤Tú$á&˘òú…N–G@—Í •vƒ 9í8E+òP & vÖ€Fò≠$ ár\ÃÌ?I
RBX)Ï˘sÑs˝"ú£eagfÁ°Â €õ8 íUw»ÿ¬IÄ ¥çÙ©Sk$.Mé∂w• Â)  Üæ?fi5î_Ò Y)
Iæy0¸#Ê  ãg !.bÁ√Sñv±Jl˝ EU.jBíApÒz£„˛èÌ˘í ñc!ÀÅè™lm§' ºs™–¬¸Ü&\•E&'Pñ09\gµã:l-¨ñ‚ R‡Y™Ç £Öéc8œmJúJ @ƒµuR? á8mX¶Å= ŸNf’M∫A! Ä∑¥˚°¥ §Ô∞rñ 0Ùkc™Rê©Äc&‰{Å#› Ê "m ‘∏Óűfl∫1qø∫2ãº@Tç‡87¥ü∆,¶Q

≈N A`ArƒûË¢¢c-#â ËÈsp≤ã0≈â¡,1ˆªé_ ™z´åñáï=l…f ÓYã9‚¿DÈ¡DƒŒ d H‘íHn]¢+öóQ##{ø ƒ „ P»*. V ÄvƒR>»7´6ÚÉáW®/§*túa"k„≥„≤ɧ0r\™Ã{ r™JØ¢‘bZàB\ÍHµ¿ Ö’`Nl˘Â ˚,tehò†»≈ÅD$êíu ÿëvg LŒyrƒ…·%±*,T XÄH \x∆äRjLSJ√öflJ©Ò©Ç√›Çl ˆ}#†JzI% ô)%≥3 Ó«n»Ë–™F⁄ÅfcÈ+j Óò,†íR IHÇ aªû,Óa–´IP3R§®©ÅR @%äâPIfi› ≈ÀÒZP≈ìb@Pcë‡È¯Ò ∆îb˙≈Ç ‡ eü\≠·
™€ Y ]$“¢•b /t∫⁄ƒ Z ªf≤T≥âAï`õb$ sÑ€ìé¯æ|ª∏)8Ü^≥''
ª 'ç k$ ıpÇKõ›èV◊ÚŒ2]9¸ÿmæí 1N\∞ΩÆ\æVÇ•(∞< ßÎ
›Úfn:Y¢rñÿEÔ‰K|ÚÖ÷YÑ¥ Q´Á∫ Ÿ≤w{‡Í «Á∂;cêR¸œæ É L]m ZD ¶ÇW ©Q—k3)LƒE4Îfi ≈µ -ï±Òâÿ# È“∆ ¿Û-h« J§≠Jµ˘ΩΩ∞©t`£ n•Çh‰K| ˑQÇ Qmà⁄5 èl°9, Œ.¢Ÿ 0∑clûöf ó,⁄>ë≤ÈQ% ( 8ö…+-JÑEí} (?0Œ9;Fãb Dõ √É› R≥>Q/†é Å…¥ CYìBÆ!|’^*˙ d[≤—ÁB≠^
*Á≥&⁄ õ:
U)–¬™‘)9à ≥⁄”∞§ûD¯AflˆµS§te-- 9˚G?æ3õh©`JOZbÇGaœŸ ÔFvjdS‡NòIÛÔø≤7pJõb™º“ ≠õºë•˝∆ `äîo§åà'Ÿ ò∆9 oÓö®t ◊%‘3π ‹ÑNâc %¿ SÚr/òÀùô„⁄Œøêäh… GT퇩Ü!p EQÃl∫Ogì“ ÉÿÕ’7±!˚‡ΩôSu ÿÜRJJì¢
)P-ºõÚæB ûAZõ \árzä˚WÒ íë1 eë|¡ Ï áÊà ∆

ÕÉ- m]DôIQZ ,8SıèáQÑ& »ê [Zd Ö.jJ∫BÈ)l˙† aܢ∏è6ѧn%) ór ÷b ≤cm 1 #g˝]ñúd ]. b«!≈˘sx’ -ÜtÕÎ7Ó Ì{«Aõ/eûâ ‘ kÄX ÜL G±≠B??–¨BÕê&S® % %,·ƒwoã=›Â1P g› , ò∑1j⁄Ó‹¥mm∆ Ì93у™l¡—%IR IPE¿ ÓŒOiΩ‚˙ÖJú¢©`ÿ # Qfik©#<á(…S[∑ê‰Y>z§ @mHlÔŸvä(÷ÀQuX§· ÔZ¡€ÿ„Ÿo%'Î Ü8Mâsb8w«Hò ≤¶$î•∞Ö pü≥ñô⁄2˝√>÷Y2”ssrO I|¨Œtã•'™u d¿ÛTÎ Áw9x f· .ì1˚°uØp£†} b"ΩéΩ”˛„ “f9ë l˘ù`ˆsÏ& Ñ[∏ ¥ ,ä ®¨‘@≥j#§‰å… T.–üi‘0∂g.Û ¨¨Á ıäU'€ß∆)0∞Çm<S Ä ïx◊ÇÂQd 3 ⁄ ÚâÏz<KZ¯ #∞_Œ4RÈÄ EŒV»Ç™=ñî Òá4Ú†`o ”*–ó&ÿV≤
îàΩ ErÕ¢aP, xQ ÄG «¢ √,@Û‰ b à)1l£!S±ƒ∫ÑN Ö&·ùûŒ;8v∆¶MRp∏.8Án=ú‚ ë
ßKT∑¡’=d˚»‡}ဠ•RŸ0e Ê 2{´w™ ÆÚÕ· °ZG¢°* ','Fnfi T∑ƒ s8‹Î3M É…ÂÊ √‡ Y≤¶ ≤çÄArÌÖÕéc^<`Iä˙≈Eõ=D1›l7$Ä‹3Ãú†i,ø •°‰€LPqë k∫[â˜≈tıX TÖo9N ,A¿;ÀÇY≤ >ØÆ≠oõΩ≠´óœå §íT /à˚ Øhm ô*t°˝ ‰À
3eïÄT≈ç≤—àhç-?K0ÃR È €§€ªB⁄¿U Ê u„ô-»¬ Uõ ∞ø7ha˸Ÿƒ k∫@ ImÀ√√8kæ‚Pı -fhÚ&>l> —∫ËNgœ¶mÅ2jî¥(À∆ Ϩ)H Œ
Œå 8–&ÑôXƒî°+Í‚ $ ó]7vÁ´>pæßaÙx•‡Z ≤ N §ã±∞Ã;flF ã—¥Èjü …´
8R• [±A¨xËÒñi^„Æ_F≠ı ˘dn◊ D]D¶ò‰ÿ%$á;Ë {µ†
õ1jQR\ ÅÑ8#A`84 Fº3úΩÜÄñ˚°«≥ 1…}y
]%≥ˇ9|Œ"{Ô•õÑu*∫›ë b+u .]É é Z,í!U;Ü¥Aî+r>x¬ô ò¨~—Ü‘Cx 2Ûj tƒÊqyAp…πª SA¬Á⁄ O¨à yÀ…=Í$ t MËÚï◊_›∑¥˛ “ç 1 qBZ™ß!/sœé∞› âx ›∫ì∆
ˇ ”j Ò∆ß>ÿåflDêz≥f ˜˜à)5®∑V‰= ò0û”ˇëáuä‹Q‡#/O≥¶“ â’,õ,9n—ü|2ï¥S1$ –ºg© ûÅEfl@… x"]°= V b* ª¬√c$.'ä ó8ART˙≈ (EÃ8≈a6Œ=vÉ@ aäÊñ —ÈTx•h"Xµbô∞4‡‚A *R`ÏÅ ¢@L“F©>Ò OXEãÎû»Ü 1ÃØ˚å”O§^µ}r¯\x|òa±% ¯≤)¬õ>Û v¿+≤’˚«¿ò/g©!$)!à Œ,Cû© ++ ∞J÷ -
·J 1 ·Ú» # T X≥ ìpI|Fˆlª{¢î/>.fi—¿D®∂œDN c8≤)›!˜ú≥¯ ·îSlìµêz0 !jZI»: ú•√ –˜√Z
ß-eI¡Ü`|EÏÆx}R¸- U^ô™B&IJ Pe kÊ·Œvoóq≥Èe¶a!Ò± å"„2KªË :ŸÊ$r {{ü :%è≥∆:6‚ aiˆå§œeâ∏ ∞K‚* “JùÀú⁄÷“—jH¬µbpÎRLŒ≤\‹ öÙ!Ì{ .ú-K "] uÄ@|ÿ 5ÛªG≤ÊïÇÈp ∂È∏∂ ∫nsp÷2NIé±|⁄1-I!Ÿdg©,ÂõF‚sÅd-ßí‰ ùãõ‰ of±l⁄EÀ(pŸdKd¶ÎuÉ «îBRöv"óÃÿ9
®∏øÀ £'›òfi¡5”^aQ9ù Ü˵∏7∆#NÂ#µ^ÒÒä™\õÁâ∆Aú 2m·Œ Ÿ¥ã]êǶ%ÿ 8 ¢ª»¥ÚD©…
h ñî ì 1≈r‹Ü∞˜Ú\‡A2ï·üÖ‡…U A˝ Wï}5%˚‡∏y:r≈`*,J¬⁄zdÍ ¥º .B õ7Ñ *U≠ Ø·´„ UmÿQK'_´TnÒÈ˝¶ ˜ «,p ˆÖUªbë zr ·â˝Å·ºŸ UuÏŸ/ˇLø¥@Ûv}.ge»?∏fiQkééÃØ ÃıO• c)‰ˇµ*>Ù¬Âm⁄ ¨Lï ≥∆∏—–˙€.K˛ÚâùïAˇ∆KÁº° „È•ödϬTÌ IÖ•Ã2ó£Ö`<ã‹—‰∫ˆ≤∑x “yºmÜ«Ÿ˙σwNôÒàLŸ;;]û‹∫yü L¯™2Ï∆Fî—óMQ„ hΫ pçë≥3 ,‹*f¸`Ñ“ÏÙü— ˇ•gfia º;_–.\Äd’É ™xÉî™?E?∆W∆<ME ∑—ó¸CÒâ‚ bπl 3Ñz™Ä πshflÙu∑˝CÁ ùUG˙âøx|`ó W)Ét†¿Ûg ?ÈTG) áÔ ÍéR®è˙Sõ˝√„ ‚bäÂ≥<fǵµßŒ,ó∆ VÀ§¬°&\‘®Üu( }Æ5Öí≤ah…U‚nHlUïÄ' œ5y¡r$°IP!…bëõî≥Üb˝aÌÅ&õû!˚fiÒ9 BRAµfl á ≠∫A á< ŒpÿË ¥ B˜èiˆ ¬ •J úW ê ±r„B èd &Í=™˜òc&@òî®ï$Êñ › tµ˘≥º:*Ÿí•≤ ŸÙ•sD∞ê•L
¿Í√p ';ês±Áî3Ÿu KPSÇ J› k2\±6, êÄˈN.πCú) AfiK±Jú·ƒß: yC õ lïÖÃ∆o® NéJäÜ|5÷¯¥öBXÕ˛^:(q§t=«Ã]北Ÿiì)*Re .BWârÒ Æfi˚à rZYF 9%äwXû™± Ωô 9ÜÖ’4È*)ïådUò °r3r!∆ÀHúïbV ñ.ÏAK … ûÌ fí‘rÃÔ•LòîÃõ8-OÖôîú ›AÄ–êœUÁ I ˘x∑TÁì∑ÜpT… à ÒY“†A ¿∏,tŒ˘@∆§¢h 9 ø¥"]Y Z
QI6jŸ˜î j…7ÕJaìXjl!úüF™íÂ3Êô†{àä‰ÌGHÈ$„kêpó 7p÷Õwã§Ìâ)∫©]à6 eó É»XDRÉ*“,F«≠ ͨflıß˙¢’Ï⁄Ô∂≥˚‰ˇÌxú≠≥L„¸•µ8 :5ô∏πw=ˆî≠©NÖb4Öÿé¢C‹2∏ ŒÏÔ lüV≈hŸµ˘<œ Òâ
sõlòØ &ç≠H Íê´π;ÉV¬¡¿_ôa{ƒ‰m 4Ôt+!òå!âqΩ¿0ƒ¸thñßØœO´c‘”m ”øò˚„ï*ºfgˇ4t≠©BÓQ6ÓMî◊6 #AÛúNNŸ£NÒL”«të÷ EÌgce ’=˛z Ô`TRUç& Í Á ôU‡€§ —‰≠ªGpU0X\ï\›ŸçÉ6|FqlüHËìr•Ô0lk,oã÷,2kÒºV 7ØœB€ñ≈ ô¥F´˚£· ™ä˛*'òO¬.ó∑hµù1⁄Á »'ê{ õfi=F‹§ zYó` Z… Ô´6W _r_Àÿ°u’¸Ks Û ¥ˆá ÂIÚã•m:gΩD¡∫ Ùä√àʃÌÚÒdùµLîÇg,ìÑî„Y ∂œ´q{ DPé˛Â_Àÿ ;RΩÛ˛T|" NØÕˇï c/k“ˇÃ, 5RÓ_ñAµx± fî ıÛ ‰1©›ãÉ{ Øù˚"Z;˚ìÒÏ&ó¥∂Üظ4Lz™ÍflôI˛àl6µ8p*¶ñ uêʸ2¸bj€¥¿~ì1À6˙›ÿ∏<≤ø…º1fl‹¶¸ÑøM´˘îüËé5’c"ˇˆ”‰òj≠≥%â 3-ê∆Bè #êà~\í ˇ34ó8IRÜñƒŸ]ˇºL1‹ó{
ç}fÆÌß˙b h÷$d ˇı$ ‡môWˇ54eœ Ö∏ 8Ì© A©ò - ñ∑ fi›"≠ g±ãÆë1JR‘ÖbPΩòv¸Á ¶P¿Ø¥IkX ÑìÆm —Øôµ• Zt¬4u©éY±∞rr·¨(⁄ªJBPPÑ$Ω¡w ® rsªóÊ ±+Y ôçêñs…˝∞pö∑J R ®\ƃ j˝ñÓà¶C•MˆD O≤î.ê P ¢›^Dfi öÃ)‹ t‚ÁÎà ß
À ∏8ù¡ – D4†™òTÑöïà *I ê¢]Éfl∂¬Ô
ˆ¬•°Ñ¥' '*g6SflàÚÇ∂ea\ƒ ◊)K$Á† ñ Ÿúh¶Øk
n∆ü tx ·Ìéá·bårq)jòE…r ¬ fiÏ≤Ç™©‰ŒF.Åóä¯Jâk[
â m®‘¡t˚PH›80,o›k≈GiMû¶S"[úΩ`>—:6ôqvx…&Â,ç ÔÕ—Àÿ · [Á∞FéÜë bd ^¯ôNŸ∏0t°- •+Lµ-ñ%. ‹∏$êÂfi˙0¥{≤´R*'Jõ9 R îKifZA≤’©u R |ì€ îlF⁄.V—ëqÙ9{°‘» Ia` ±\π≤ æÄ
NDt`7 ›ªbäzT‘V}j D¥êï ® }·g Ö√»?¨¬†¥•íP á Bâ \I
¬¿[8;[ n&U5"è˧piâø≤,¸ïFÏd´Ôß˙bøG‰ †œ-1@ú)Yd$[\.NÆF∫A˚B±3 ÀZe™[Ö·HP ≤R≤ ƒ≥åéLbw±. çõEÚÛ ∫Öôü’ã ±ËõÙyÄkq˝1)E&YöRµ ëa$ñ¿¢ `¿ Ã
≠qîW&r)÷µT) KÄR g í‡Ç˘hˆ N)eˇÑª"ä: ø’¨ õWé]= —:Ô’I>‰¡T íßN % ©db∏fWT I ñv ^Âÿ^˙eKZ’áy i@√f Ä¢ˆÍ¨( ÃäpÅ11h¢ŸÊÌ?0 †‹Ú
x≤e œ ‚gá a[¥∞T Hî]É-A% ¨Õãÿeƒç YÙ…êúdÀòI∫äXèπ` €æ+îäƒR6fŒ Æ ∏~ 9[ âiR–©•)Î 96z 6u ëÖk*≥ nãás≈û«Ñ1ôP €‘OÁ + t{ ‚„+ <®‹òôõ¸Ö@°iÀ — ∞(ᡔ3¬452±-mt∏aœ2K∑0 ∑ÅàT»RΩYJH,BÔ‹¿ ªõìúW*$ƒÃ͈ ,gà ,‡yƒelJ ˝%]Â? |ôù X!RÅ∂™KóÍÅp/ƒ≥pè ^⧮#
±)bIdá ∂.-ó(äö“¡bbfl»4Û Ìhä∂ ¸¬œt1V ÜhóÍÓÿ:Äcv99ΩÛ¥/• g/ Q… @"ÃχÚ9e£ƒ‰«Rb{ï
âF?◊X J|Ãy3b—ˇÃ´π1l‰MJé ÖÄ R’â'ÜD›˛lfi L
@IIS
tì°"ÊŒ2µéë9Q&'πIÿ‘aû•c˜DU;e—ÂÙœ`q iCßÎô D≤Ir⁄f ƒ{†9R‘â…ñHZ "ïbÎ$3Äú‹
‚]ô‚πqΩââÓ /e—›™äéÄ3ñÌ1Zv :çÍ ;Rñˆ* m-úÖÓ°@ îꨟ√ß ‚5‚ Î z5≥“T©j+ô0)Bb∞añ ú ≠fl$Ò“ ó Ú&6!⁄ª- •ûé`ò9 ‡in Ôr ¿ jAp≈'¨ X€ °w~q≥™\©SóO5 H
º Î-∞o eıÖÛ¬xÜWÈ ÕDѶbR]åµXŸÓ ßó0Ê + ©íõHî©IAZÀ + é gnB ÏÈr∫ jââ' 9 '.`7â ˝:îÖ + îíGçé.◊ä)™±Md$%&∆◊”2CÈî2˚ mÕ Ì· àË—uÛ˝ä¬d ∞…∞ÇË√í
«· «FH¸ı !Œ‹ ) }›‹ ô˘á‘™Á磣¢£¢)Íiø·ÍâÈúõ$ Ÿâ6Ïè=,Q2‰ín'( ¿ ë—–πv ª •-a`PI '„€a ´–
,ï0q1lZˆñHºy X=äg *Tƒ® 2 ∏ ` `Ωõ! 8R·V, [C -? w zMR¥âÂ+RHì1à$ 5 Îf(˝ ≤Rõ¯oÔ$˜«GB{/«ˆ3∞°Á F•o à\‹ÿ πâ˙wnåhA~y|Ltt: ãóPÉb’/ çX Sà·#~ÕìC=ë1] 9b\áÃÖ 9‚X ËËÕ7’¸ˇc≠í S¨êƒí0$∂éW1Àq∞Ñ˛ãÕQñÇTI%.Iπfiottt\4Ål˙ Ú1ç⁄ªΩ
S`•Ø î ¿œ3„ ñÇÈãD’&≤XJà≈,‚bÿô3 €6ã∂bé flIfiıGG@ˆC^Çz ïÙ óçX±´yŒ+&a œ;«õ~rÄò #ÎÜD˛Æg¿GGDzøõ %UÛ ^ IIJ ÿú"‰jy≈…YO—¬I BK t±µ¥∞∑(ËË∫_=
Zö 8ç ñq ô›ñ.uµ°.ŒúÆñ†b6b.lp¶˝∑1Ït.:Kʃzó˙;5XT\fih{Ágø í{ÃGo ï{€^ËËËTı ¥0[N”;‚t™"b ˙¬<éáSJ˛∞$j è ËËËtõª ˇŸ

et godt bogøjeVagn Steen

forsvar for psykoanalysen


Kære E,
Efter jeg havde talt med dig i telefonen engang i nat, vågnede jeg og var irriteret på din kammerat fra Frankrig. Måske mangler jeg at bearbejde et eller andet hos mig selv, når jeg bliver sådan irriteret.
Det ikke nemt for en menigkvinde som mig at overbevise folk om, at de skal gå i psykoterapi. En original, der er ved at ødelægge sit eget og sin families liv, fordi vedkommende er uvidende, dum, uddannet, fattig, udlænding fra et land, hvor man ikke aner, hvad psykologi er for noget, men i visse steder i Afrika f.eks., har de masser af healere, der tager sig af folks psykiske problemer og altid har gjort det. Her mener jeg noget med, at jeg ville være mere tolerant, hvis konen var en fattig muslim fra en arabisk udørken. Den eneste grund til, at man er nødt til at holde kæft med, at man går i psykoterapi over for folk, der er idioter (som vores mødre, andre familiemedlemmer, visse bekendte, arbejdspladser osv.) er jo, at de er idioter, og at samfundet er komplet idiotisk. Så jeg kan godt forstå, at din franske kammerat ikke vil høre tale om at gå til psykolog, hun er endnu på idiotstadiet, ligesom resten af samfundet. Og det er sgu tungt at danse med, jeg ved ikke engang, om jeg gider, jeg plejer at trække mig.
Jeg orker nok ikke at komme og overbevise dette franske flutes om noget som helst, for det må folk faktisk selv om. Hvis de ikke vil gå til i deres sjæls mørke eller prøve at komme op i det barske dagslys. For nej, det er heller ingen dans på roser at gå i analyse, hverken økonomisk eller sjæleligt. Der er bare ikke noget valg, og flere burde gøre det, særligt de mange, der har råd til det, i stedet for at lade deres lort gå ud over os. Men vi er nok ikke kommet så langt i samfundene, at det kan lade sig gøre. Også fordi man ikke kan få det som en langvarig behandling over sygesikringen i Danmark.
På en måde er psykologien et U-landsområde, folk forstår den ikke, vil ikke vide af den. Det er hysterisk og absurd, når det på den anden side kan dokumenteres, at vi ikke ville have haft Cobra-gruppen uden Sigurd Næsgård. Også Panduro gik hos ham. Tove Ditlevsen gik hos Eigil Nyborg eller var det manden? Og hun hos Næsgård? Rifbjerg gik hos den samme psykolog som Panduro, sikkert til sin død.
Hvor vil jeg hen med dette, jo, jeg ved altså ikke, om jeg orker at komme og snakke psykologi med en analfabet på området. Jeg må beskytte mig selv og kan ikke fortælle alle og enhver, at jeg går i analyse. Jeg er desværre ingen Tove Ditlevsen. Hvordan skal vi også naturligt komme ind på emnet, hvis jeg skal lade, som om jeg ikke ved en pind om damen, når du faktisk har fortalt mig hele hendes lidelseshistorie.
Tonsvis af mennesker burde gå til psykolog, nogle ordentlige selvfølgelig (du og jeg kunne sidde i det udvalg, der uddelte praksisser), så fik vi et meget roligere og bevidst samfund, volden ville falde, børnene få bedre opvækstbetingelser, ”I begyndelsen var opdragelsen” skulle være tvungen læsning for alle.
Men sådan er det ikke endnu, vi er en tapper lille skare, der bruger tid, kræfter, penge og vores fremtidshåb på at dykke ned i sindet og prøve at forstå vores gode og grusomme handlinger, og det er fandeme ikke let, men hvordan forklare det til andre i denne verden, hvor det på en og samme gang er ”fint” at gå til psykolog, og noget man fortier, fordi det ikke er ”fint”, at mennesket ikke er en robot.
Tilværelsen er absurd.
Vi kan lige tage en snak om det i telefonen og se, om vi kan finde ud noget, for kan man ved en begrænset indsats (jeg mener ved at komme over til dig et par timer) gøre sit til at denne følelseskolde robotverden rykker et lille blødt skridt fremad, så er det en god ting.
Din D

den store slæderejseKnud Rasmussen (forsats)

guldhorneneThorkild Roose reciterer Adam Oehlenschlägers digt, 3D-modullering af lyd

slavernes kystThorkild Hansen, Gyldendal, 1967

multiplesfabrikkenT-brev-, Salmer- og Sluttegnmultiples i 1. oplag